CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr........ din data ........


Partile contractante:
Societatea CRIMBO TOUR SRL., cu sediul in Bucuresti, str. Rosia Montana nr.1, Bl. 17, Sc.3, parter, Ap. 82, Camera 1, Sector 6, numar de inregistrare la registrul comertului J40/5697/2012, cod de inregistrare fiscala 30215699, cont bancar (EURO): RO68BTRL04604202K11824xx, respectiv cont bancar (RON): RO93BTRL04601202K11824xx, ambele deschise la Banca TRANSILVANIA Sucursala Militari, titulara a Licentei de turism 6552/12.07.2012 si avand polita de insolvabilitate Seria I Nr. 552518, valabila pana la data de 09.12.2021, emisa de Omniasig Vienna Insurance Group, pentru Agentia: CRIMBO TOUR, reprezentata prin Fantaneanu Mihaela Cristina in calitate de administrator, denumita in continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului (Clientul),

Domnul/Doamna: ____________, domiciliat/domiciliata ___________________________________________, telefon: ______________ posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate CI, seria ___, numarul _______, eliberat/eliberata de ___________, valabil pana la data de _____________, avand CNP _____________, si adresa de e-mail: _______________________, au convenit la incheierea prezentului contract.


I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris mai jos si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
Pachet Servicii: Conform bon comanda /on request
Destinatia: _______________________________
Perioada calatoriei: _________-__________
Nr. persoane: adulti ___; copii ____; infanti _____
NOTA: Aceasta rezervare este on request, o confirmare in scris a rezervarii urmand a fi primita pe E-mail in urmatoarele 48 de ore.
 In cazul in care rezervarea nu se confirma, avansul va fi restituit integral Clientului. 
 in cazul unei confirmari, Clientul va datora Agentiei valoarea integrala a contractului, fara posibilitatea de anulare/modificare.


II. Incheierea contractului
2.1. Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii:
a) in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat.
Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pana la 80% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile.
b) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e- mail, fax etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus contine clauzele prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata.
2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.


III. Pretul contractului, modalitati de plata si anulare:
3.1. Pretul contractului este de: _____________ Euro
Pretul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. 
Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda, alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.
3.2. Modalitati de plata:
- 30% din pretul pachetului turistic la inscriere;
- 60% din pretul pachetului turistic, pana la expirarea termenului limita al pragului Early Booking aplicat la inscriere
- 30% din pretul pachetului turistic cu minim 20 de zile inainte de plecare.
Daca inscrierea se va face cu mai putin de 25 de zille inaintea plecarii, pachetl se va achita integral.
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se va efectua intr-o singura moneda respectand prevederile Regulamentului BNR Nr. 4/2005 privind regimul valutar (Republicat in Monitorul Oficial nr. 616-06/09/2007), in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta al BNR din ziua efectuarii platii + 2% coeficientul de risc valutar.
3.4. Conditii de anulare/ penalizare:
Pentru anularea rezervarilor confirmate, daca nu se stipuleaza alte conditii la momentul inscrierii, turistul va achita agentiei penalizari de anulare in cuantum de:
- 20% din valoarea pachetului turistic daca renuntarea se face din momentul confirmarii rezervarii pana cu 60 de zile inaintea plecarii
- 50% din valoarea pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59- 20 zile inaintea plecarii;
- 80% din valoarea pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 19- 10 zile inaintea plecarii;
- 100% din valoarea pachetului turistic daca renuntarea se face cu mai putin de 9 zile inaintea plecarii;


IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.
4.2. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei. 
in cazurile prevazute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei.
4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in nici un mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
4.5. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. Acesta nu este un motiv pentru rezilierea contractului.
4.6. In cazul in care o rezervare la hotel nu poate fi onorata, din conditii independente de Agentie, Agentia va asigura o alternativa turistului – obligatioriu un hotel de aceeasi categorie sau categorie superioara, si in aceeasi locatie. Atat agentia cat si turistul vor lucra pentru rezolvarea pe cale amiabila a oricarei situatii neprevazute ce poate aparea.
4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), in termen de 3-7 zile, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) obligatiile turistului prevazute la pct. 5.10, 5.11 si 5.13.
4.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.


V. Drepturile si obligatiile turistului
5.1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta are obligatia de a informa Agentia pentru aputea face demersurile necesare returnarii sumei achitate. Daca conditiile de modificare/anulare impuse de parteneri permit, agentia va returna suma achitata (mai putin 10 eur/sejur - taxa de procesare a rezervarii).
5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regula, la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula, la ora 11,00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.).
Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor impuse de unitatea de cazare (ora de check in/ check out). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.
5.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de Agentie, acesta avand dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 1÷5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, iar in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.5. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.7. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist. Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
5.8. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.9. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.10. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
5.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. in cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
5.12. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
5.13. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.14. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
5.15. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
5.16. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.


VI. Renuntari, penalizari, despagubiri
6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari integrale de la data semnarii prezentului contract.
6.2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1.
6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1. se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale, sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera, sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. in caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
6.7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.


VII. Reclamatii
7.1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei CRIMBO TOUR:
Telefon Fix: 0040 21 434 93 42;
Telefon mobil: 0040 722 617 159

E-mail: contact@crimbotour.ro; rezervari@crimbotour.ro
7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. in cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.


VIII. Asigurari
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la _______________________________________________________, Polita de asigurare Seria ____ nr _________________ valabila pana la data de _____________ este afisata pe pagina web a agentiei de turism CRIMBO TOUR.
8.2. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. in aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
8.2.2. In cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.2. 8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
8.2.8. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
8.2.9. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist si asigurator.


IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.


X. Dispozitii finale
10.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata.
10.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de turism.
10.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
10.7. Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

Turistul:
Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord cu ele.
Accept prelucrarea datelor cu caracter personal de catre agentie, precum si transferul acestora catre furnizorii agentiei, in scopul acordarii serviciilor contractate.Agentia de turism                         Turistul
Crimbo Tour
Administrator
Mihaela Cristina Fantaneanu
Semnatura

cazare, hotel, vacante, sejururi, circuite - Infoturism.ro